21 กันยายน 2560 อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัสดุฯ ผ่านระบบ Video Conference

21 กันยายน 2560 อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ ผ่านระบบ Video Conference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055) 251943โทรสาร (055) 242038 e-amil : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.