15 กันยายน 2560 ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560

 

15 ก้นยายน 2560 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560

ณ เชื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ (055) 251943โทรสาร (055) 242038 e-amil : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.