22 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดพิษณุโลก

 

22 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก

ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก