27 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

27 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก