17 มกราคม 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอ

 

 

17 มกราคม 2561 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ

การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ระดับจังหวัด

และคณะทำงานระดับอำเภอ ร่วมกับ วิทยากร กศน (ครู ก) และเจ้าหน้าที่ ทีโอที

ณ ห้องประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โดยมีการพิจารณาแผนการขับเคลื่อนฯ การจัดเตรียมกลุ่มเป้าหมาย การกำกับติดตาม

การบูรณาการภารกิจเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ในอนาคตสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง