1 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดพิษณุโลก

 

1 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก