7 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ " เน็ตประชารัฐชุมชน " อำเภอเนินมะปราง

 

 

7 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์

" เน็ตประชารัฐชุมชน " กิจกรรมการให้ความรู้แก่ชุมชนภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีวิทยากร ครู ข จำนวน 48 หมู่บ้านเข้าร่วมอบรมฯ

ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจำอำเภอเนินมะปราง