๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมงาน The 4th ASEAN Smart Grid Congress( ASGC4)

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมงาน The 4th ASEAN Smart Grid Congress( ASGC4) ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร...เพื่อศึกษาข้อมูล และร่วมกันวางแผนขับเคลื่อน Smart City ในด้านพลังงาน ของจังหวัดพิษณุโลก

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น6 ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ (055) 251943  โทรสาร (055) 242038  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.