ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  เข้าร่วมแข่งขันงานวันกีฬาแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดพิษณุโลก

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ จัดหาคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมในการตอบสัมภาษณ์เชิงลึกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิษณุโลก

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก

๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  การประชุมชี้แจงมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ ในบริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิษณุโลก

ธันวาคม ๒๕๖๑ แถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑

ธันวาคม ๒๕๖๑ "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด"

ธันวาคม ๒๕๖๑ ร่วมประชุมสรุปผลการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี  ครั้งที่ ๓๘

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประชาสัมพันธ์งานโครงการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  สร้างเครือข่ายสถิติระดับอำเภอ

ดำเนิน “รายการสายสัมพันธ์อุตุวิทยา” สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำเดือน พฤศจิกายน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  จังหวัดพิษณุโลก

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมฯ คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมงานพิธี"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมหารือการติดตั้งกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสมุนไพร ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมประชุมสรุปผลการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี  ครั้งที่ 36

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เข้าร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมงานเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ประชาสัมพันธ์งานโครงการ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่๑

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ร่วมพิธิีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมต้อนรับแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ )

๒๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมประชุมฯ สถิติจังหวัดทั่วประเทศ

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมตรวจราชการ กับท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ทางระบบ Video Conference ...

๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ “สมุดบันทึกความดี “กับกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมส่งท่านรองปลัดกระทรวง DE (น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์)

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก “ย้อนวันวาน สำราญสองแคว”

๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมงาน The 4th ASEAN Smart Grid Congress( ASGC4)

๖ กันยายน ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานโครงการต่างๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

๕ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก เมืองบริการที่หลากหลายและความปลอดภัยสูง รองรับการเติบโตสู่เศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน

๓ กันยายน ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานโครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

๔ กันยายน ๒๕๖๑ เยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชน ที่จะพัฒนา เป็นชุมชน Smart City

๑ ก.ย. ๒๕๖๑ ร่วมงาน “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City ระบบขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City ระบบขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน “

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมงานเปิดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขา ภาคเหนือตอนล่าง

๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมต้อนรับทีมงานเน็ตอาสา พร้อมร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และเน็ตประชารัฐ

๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิธีปิดฯและมอบวุฒิบัตรฯ ให้กับผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชน และยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ครั้งที่ ๒

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ ต. ป่าแดง ต. ท่าสะแก อ.ชาติตระการ

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ ต. บ้านแยง อ.นครไทย

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  ของจังหวัดพิาณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

เชิญชวนชาว สสช.ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศิล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแก่งคันนา ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ ม.๒ บ้านดงโคกขาม ต.ปลักแรด อ.บางระกำ

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ DD ทีมพิษณุโลก ร่วมมือกันหาแนวทางขับเคลื่อน โครงการต่างๆของกระทรวง DE

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ หมู่ ๗ และ หมู่ ๑๒ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมวางแผนขับเคลื่อน Smart City พิษณุโลก

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ณ วัดแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสังเกตุการณ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ (Kick Off)

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้ และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ "เน็ตประชารัฐ"

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ "เน็ตประชารัฐ"

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ "เน็ตประชารัฐ"

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ "เน็ตประชารัฐชุมชน"

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานตามโครงการเน็ตประชารัฐ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดการอบรม " กิจกรรมสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน " จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ระดับจังหวัด และคณะทำงานระดับอำเภอ

 

 


Login Form

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้477
เมื่อวาน424
อาทิตย์นี้901
เดือนนี้477
ทั้งหมด63159

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์