ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภาคเหนือ

ธันวาคม ๒๕๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day

ธันวาคม ๒๕๖๐ เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมการออกร้าน "กาชาดพาโชค"

ธันวาคม ๒๕๖๐ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การฝึกอบรมและพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ในหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป และตอบข้อซักถาม การดำเนินงานการดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เข้าร่วมกิจกรรม " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ณ โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชน โครงการบริหารจัดการข้อมูลระดับชุมชน (ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน) จังหวัดพิษณุโลก ของอำเภอบางกระทุ่ม ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนบ้านวังสาร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น " ดาวอินคาท่าตาล " และแนวทางการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เข้าร่วมประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ใน 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ (โครงการระยะที่ 1)

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาฯ (ด้านถวายดอกไม้จันทน์) ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาฯ (ด้านดูแลความสะอาดบริเวณจุดพักคอยที่ ๑) ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เข้าร่วมงานจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก  ระดมเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ๒๕๖๑

๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เข้าร่วมงาน MICS5 (การนำเสนอผลการสำรวจโครงการ) ณ จังหวัดตาก

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ ผ่านระบบ Video Conference

๑๕ ก้นยายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เชื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์

๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เข้าร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ณ วัดเชิงหวาย หมู่ที่ ๓ ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน Kick-Off การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%

๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อรับภารกิจ (ระดับสถิติจังหวัด)

๑๒ ส.ค. ๒๕๖๐ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ร่วมกัน"ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน" ณ ม.ราชมงคลล้านนา

สิงหาคม ๒๕๖๐ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐ

กรกฎาคม ๒๕๖๐ เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ลงพื้นที่คืนข้อมูลให้ชุมชน "โครงการบริหารจัดการข้อมูลระดับชุมชน" (ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน) ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม

มิถุนายน ๒๕๖๐ สถิติจังหวัดเข้าร่วมอภิปราย "แผนยุทธศาสตร์ ๕ กระทรวงหลัก ก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐"

ขอเชิญ ติดตามรับฟัง ข้อมูลข่าวสาร การทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ ในรายการ " มาดี มาทำสำมะโนอุตสาหกรรม"

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ งานสมโภชพระพุทธชินราช ครบ ๖๖๐ ปี

๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"ประจำปี ๒๕๖๐

๔ เมษายน ๒๕๖๐ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๖

๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เข้าร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์และร่วมคณะตรวจติดตามฯด่านตรวจ/จุดตรวจ

๖ เมษายน ๒๕๖๐  เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐

๔ เมษายน ๒๕๖๐ เข้าร่วมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลกประจำปี ๒๕๖๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านนาตาดี อ.นครไทย

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โรงเรียนเทศบาล๕  (วัดพันปี) กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓ และวัดกำแพงมณี อ.บางกระทุ่ม

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม ณ ศูนย์ฯโรงเรียนบ้านวังสาร

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง ณ ศูนย์ฯโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ​ลงพื้นที่ บ้านบุ่ง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ บ้านแก่งทุ่ง ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จัดประชุมชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงพิ้นที่ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  อ.เนินมะปราง

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ร่วมกิจกรรมออก "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านห้วยเหิน ม.๙ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ

๒๓ -๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เข้าร่วมสัมมนา "สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสินค้าแห่งชาติ" (National Product Catalogue)

– ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ งานกาชาด ๖๐ มุมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  บริการข้อมูล ด้วยเอกสาร QR Code และสาธิตการสำรวจข้อมูล ด้วย Tablet

๑ มกราคม ๒๕๖๐ สถิติจังหวัดพิษณุโลกออกเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำจุด ตรวจ /บริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

Login Form

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้442
เมื่อวาน424
อาทิตย์นี้866
เดือนนี้442
ทั้งหมด63124

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 23 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์