ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

ประชุมเตรียมพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (7 วัน อันตราย)

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด “เดิน กิน ชิม เที่ยว”

การแข่งขันกีฬาเปตองในงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ถนนคนเดิน จังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

พิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

ประชุมฯ จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติพิษณุโลก ปี 2562

กิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และศูนย์พัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok Smart City)

กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลจังหวัดพิษณุโลก (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

บริจาคผ้าห่มเพื่อเป็นของรางวัลและของสมนาคุณร้านกาชาดในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562

กิจกรรมการเปิด โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"

กิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณถนนวังจันทน์ “ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สถานการณ์การทุจริตและการป้องกัน การสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

22 พ.ย. 62 "ทุกวันศุกร์ ชวนมาสวดให้สุข...ใจ"

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2563

กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อำเภอเนินมะปราง

15 พ.ย. 62 กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข "ทุกวันศุกร์ ชวนมาสวดให้สุข...ใจ"

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562

ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ดำเนินรายการวิทยุทางสถานีกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก FM 104.25 MHz

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ณ สถานีรถไฟพิษณุโลก

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก

สถิติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดจันทร์ตะวันตก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคม 2562 ณ วัดร้องยุ้งข้าว หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติและวางแผน ลงพื้นที่คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน

สถิติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมทำบุญศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

สถิติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก (กรอ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 3/2562

กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อำเภอวัดโบสถ์

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแคว "วิถีชุมชน ฅนพิษณุโลก"

การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน อำเภอพรหมพิราม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

“Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 2019”

ASEN Smart Cities Network Conference & Exhibition 2019

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2562 อำเภอชาติตระการ

ครบรอบ 32 ปี สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 และ NBT พิษณุโลก

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3/2562)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

“รวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสนานฉันท์”

สถิติจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจงานสนามโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ผู้อำนวยการกลุ่มปฎิบัติการสถิติ เข้าอบรมทักษะการพูดต่อหน้าชุมชน รุ่น 3

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City ระบบขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์ จังหวัดพิษณุโลก “PHITSANULOK SMART CITY” “ท่องเที่ยวปลอดภัยไปพิษณุโลก”

การประชุมเตรียมการจัดงาน “Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 2019"

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกร่วมเดินเทิดพระเกียรติและเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง–พุ่มเงิน) พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

ประชุมเตรียมจัดโครงการสร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด

สร้างการรับรู้ภารกิจในชุมชนของกระทรวงฯ และการดำเนินงานโครงการข้อมูลน้ำฯ อ.วัดโบสถ์

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการ “ธรรมะสู่คนทั้งมวล เทิดไท้องค์ราชัน”

กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อ.นครไทย

ตรวจราชการโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562

อยู่เวรกองอำนวยการจัดงาน "งานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562"

กิจกรรมสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐฯ  ต่อต้านการทุจริต  จังหวัดพิษณุโลก

ดำเนินรายการวิทยุทางคลื่น  FM  104.25 MHz ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลน้ำฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมทีมที่ปรึกษา เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

สร้างความรู้ความเข้าใจโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อำเภอนครไทย

สร้างความรู้ความเข้าใจโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อำเภอบางกระทุ่ม

พิธีทำบุญและเปิดป้ายศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขต 7 พิษณุโลก

กิจกรรมเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28 ระดับภาค

ดำเนินรายการวิทยุทาง  FM 104.25 MHz เพื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานโครงการข้อมูลการใช้น้ำฯ

การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

การสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขตภาคเหนือ ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน

สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

“มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก ประจำปี 2562” ณ พระราชวังจันทน์

กิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมิถุนายน 2562 อ.พรหมพิราม

การฝึกภาคสนาม (FTX) การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562

ประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562 (MICS6)

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ประชุมทางไกล Video Conference กับ รมต.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดร.พิเชษฐ ดรุงคเวโรจน์)

สถิติจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ออกตรวจงานสนาม โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561/2562

สถิติจังหวัดพิษณุโลกร่วมแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก

ประชุมการติดตามงานประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2562 ของสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

กิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โครงการ "เสริมสร้างความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริต บุคลากรภาครัฐ จังหวัดพิษณุโลก

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Smart City Thailand Roadshow”

ลงนามแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ  พ.ศ. 2562 อำเภอเมืองพิษณุโลก

การแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอบางระกำ

สถิติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล

วันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ  พ.ศ. 2562 อำเภอเนินมะปราง

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ  พ.ศ. 2562 อำเภอวัดโบสถ์

งานมหกรรมควายยักษ์ เมืองสองแคว ครั้งที่ 4

การประชุม กรอ.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ  พ.ศ. 2562 อำเภอบางระกำ

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ  พ.ศ. 2562 อำเภอนครไทย

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ  พ.ศ. 2562 อำเภอวังทอง

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ  พ.ศ. 2562 อำเภอพรหมพิราม

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ อำเภอบางกระทุ่ม

พิธีวางพวงมาลา "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2562

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ  พ.ศ. 2562 อำเภอบางกระทุ่ม

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ  พ.ศ. 2562 อำเภอชาติตระการ

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ  พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร

รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและสถิติจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

ประชุมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง  ณ สระสองห้อง พระราชวังจันทน์

งานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สถิติจังหวัดพิษณุโลก  บันทึกเทปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก (คลื่น FM ๑๐๔.๒๕ MHz)

วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๒

สถิติจังหวัดพิษณุโลก รับมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่จากนางสาวปารนีย์ ดิบดี รักษาการผู้จัดการสาขา      ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคเหนือตอนล่าง

เจ้าหน้าทีสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับ นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่

ร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๒

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำพิมพ์เขียวแพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลระดับประเทศ (National Data Ecosystem Blueprint) ภาคเหนือ

สมาร์ทชิตี้ไทยแลนด์ (Smart City Thailand Takeoff)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)

ออกอากาศรายการวิทยุ FM104.25

ประชาสัมพันธ์งานโครงการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ)

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน กุมภาพันธ์

เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามและผลการดำเนินงานโครงการ (ผตก.กระทรวงฯ)

ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติข้าราชการไทย : โปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา

ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ร่วมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "๒๔ กุมภาพันธ์ วัดปลอดควันพิษจากไฟป่า"

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฎการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับจังหวัด" โครงการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่ (SDGs ระดับพืันที่) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ร่วมกิจกรรมการจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒

จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒)

ร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมตัวแทนคุ้มต่างๆ อ.พรหมพิราม

ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์"

เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมโครงการการใช้น้ำชลประทานในการทำเกษตร

เข้าร่วมประชุม "กลุ่มชุมชนสตรีแม่บ้านตำบลปากโทก"

ร่วมประชุมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก

ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

ร่วมต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑

ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราชและรวมฟังพระเจริญพุทธมนต์ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมกิจกรรม "ตักบาตรทำบุญ เพิ่มพูนความดี"

การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และร่วมจัดนิทรรศการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๑

ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณะและปรับภูมิทัศน์สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งศักดิ์สิทธิ์  สระสองห้องในบริเวณพระราชวังจันทร์

จัดประชุมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาฯ

ประชาสัมพันธ์งานโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มอบรายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์งานโครงการ "สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. 2562”  ในรายการสายสัมพันธ์อุตุวิทยาสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จังหวัดพิษณุโลก

เข้าร่วมประชุมการประเมินสถานะส่วนราชการสู่ระบบราชการ ๔.๐

เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบ และแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒

การประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ใน กรอ. จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เข้าร่วมสัมมนาและชมผลงานนิทรรศการ “Digital Government Summit 2019”

 

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันรัฐพิธียุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ประจำปี 2562

กิจกรรม “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรม “เวทีพบปะหารือกาแฟยามเช้า”

พิธีเปิดการอบรมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก

 

"งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2562"

งานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

พิธีบวงสรวงจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกประจำปี 2562

กิจกรรมมอบผ้าห่ม และผ้าเช็ดตัว สนับสนุนรางวัลงานวันคนพิการสากล จังหวัดพิษณุโลก

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน ธันวาคม)

ประชาสัมพันธ์งานโครงการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น6 ถนนวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ (055) 251943  โทรสาร (055) 242038  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.