ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

เดือนพฤศจิกายน

ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิษณุโลก

ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการสำรวจพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 และการสำรวจผลกระทบด้านการทำงานและการย้ายถิ่นฐานจากสถานการณ์ COVID-19

ลงพื้นที่ตรวจงานสนามโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563/2564 และโครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร          ณ อำเภอชาติตระการ

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน ตุลาคม  2563

เดือนตุลาคม

ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการสำรวจพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 และการสำรวจผลกระทบด้านการทำงานและการย้ายถิ่นฐานจากสถานการณ์ COVID-19 อำเภอเมืองพิษณุโลก

พิธีถวายพวงมาลา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน  "วันปิยมหาราช''

เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน

การประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อเป็นเมืองแห่งไมซ์ MICE City

เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564 โดยผนวกไปกับโครงการสำรวจผลกระทบด้านการทำงานและการย้ายถิ่นฐานจากสถานการณ์โควิด 19  ผ่านระบบ Video Conference

เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เดือนกันยายน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในอนาคต รวมทั้งแนวทางจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census)  ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นเมืองแห่งไมซ์ MICE City

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ Smart City ระบบขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์ การพัฒนาพิษณุโลกเมืองอัจฉริยะ และการขับเคลื่อน Mice City

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฎิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2563

การประชุมเชิงปฎิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกระยะ 20 ปี และทบทวนจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) ในระดับจังหวัด

การประชุมพิจารณาร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก (ฉบับปรับปรุง)

การประชุมเชิงปฎิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2565 -2570) ครั้งที่ 2

เดือนสิงหาคม

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัดเพื่อการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะให้กับเครือข่ายสถิติ จำนวน 116 คน ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน

สถิติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนสิงหาคม 2563 อำเภอวัดโบสถ์

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถิติจังหวัดพิษณุโลกกล่าวเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยสมาร์ทโฟน

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศอนุโมทนาบุญ เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมการทำหน้ากากอนามัย (Mask) เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรับส่งงานในหน้าที่ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจ)

เดือนกรกฎาคม

การประชุมเชิงปฏิบัติการหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี และทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับทบทวน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความรับรู้การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากข้อมูลทะเบียน (Register-based Census)

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2563

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม (หลังเก่า)

สถิติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ร่วมพิธีเปิดและร่วมปลูกต้นไม้  โครงการปลูกป่า  และป้องกันไฟป่า จังหวัดพิษณุโลก  ณ บริเวณพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สถิติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 20-24 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะผู้บริหาร (Manager Skill Development Program) จังหวัดนครนายก

การประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563

การประชุมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1

การประชุมชี้แจงเพื่อเข้ารับการประเมินสู่การเป็น  MICE City ระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการสำรวจ  และเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ "ฐานข้อมูลและดัชนีการจัดการน้ำ เพื่อการบริการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน"  กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก

ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฎิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563  สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)" จังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พุทธศักราช 2563 ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1

เดือนมิถุนายน

สถิติจังหวัดพิษณุโลกประชุมการระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)  ณ โรงแรมโมราจ

วันที่ 18 -19 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power BI Desktop For Analytics ศูนย์ภาคเหนือ  ณ จังหหวัดเชียงใหม่

นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Depa Digital Transformation Fund)

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมปรึกษาพิจารณาสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดพิษณุโลก  รวมทั้งการแสดงข้อมูลสารสนเทศทางเว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลก

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐจังหวัดพิษณุโลก

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)

สถิติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งป้น"

สถิติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมชนนี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมชนนี

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

เดือนพฤษภาคม

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผอ.กลุ่มวิชาการถิติและวางแผนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบ Video Conference (16.00น.)

ผอ.กลุ่มวิชาการถิติและวางแผนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบ Video Conference (17.00น.)

สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติงานในการตอบข้อซักถามแก่ประชาชนของศูนย์ Covid-19 พิษณุโลก

สถิติจังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2,000 ถุง จากบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563

สถิติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม "พิษณุโลกรวมพลังหมู่บ้านปลอดโควิด-19"

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติงานในการตอบข้อซักถามแก่ประชาชนของศูนย์ Covid-19 พิษณุโลก

นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ในการปรึกษาการดำเนินการจัดทำโครงการ "ถอดบทเรียน COVID-19"

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแบบสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2563 กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางกระทุ่ม

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติงานในการตอบข้อซักถามแก่ประชาชนของศูนย์ Covid-19 พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านฯ  แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวังทอง

ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ  ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านฯ  แก่กำนัน อำเภอพรหมพิราม

เดือนเมษายน

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังจัดทำหน้ากากอนามัย (Mask)” เพื่อรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดทำไปแล้วทั้งสิ้น 4,346 ชิ้น

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2563 (เข้าร่วมการประชุมฯ  ผ่านระบบ Zoom)

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมบริการประชาชนในการบริการช่วยลงทะเบียนและขออุทธรณ์ตามมาตรการ ขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ประชุมการสำรวจโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) ผ่านระบบ Video Conference

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานในการตอบข้อซักถามแก่ประชาชนของศูนย์ Covid-19 พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองประชาชนของศูนย์ Covid-19 พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563

เดือนมีนาคม

วันที่ 16, 17, 23, 25 และ 26 มีนาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังจัดทำหน้ากากอนามัย (Mask)” เพื่อรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563

การประชุมเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสำคัญเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประชุม "การประชุมประธาน อสม.อำเภอต่างๆ" เพื่อสรรหา "พนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล"โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังจัดทำหน้ากากอนามัย (Mask)” เพื่อรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐในการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity and Transparency Assessment)

กิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก

ประสาน/ หารือร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ในการจัดหาพนักงานแจงนับ (อสม.)

ประชุมกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านเพื่อชี้แจงสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ อำเภอบางระกำ

ประชุมการประชุมกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านเพื่อชี้แจงสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ อำเภอวังทอง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประชุมกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2563  อำเภอเนินมะปราง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครื่องมือและมาตรการในการจัดสรรน้ำผ่านกระบวนการเกมกระดาน"

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ อำเภอบางกระทุ่ม

ประชุมวางแผนเพื่อตอบโต้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมการประชุมกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงสร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์การจัดทำ สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ อำเภอวัดโบสถ์

เดือนกุมภาพันธ์

นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดวัดเกาะแก้ว” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 อำเภอวังทอง

วันที่ 13 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

ประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ของจังหวัดครั้งที่ 1/2563

สถิติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

วันที่ 7 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

วันที่ 6-9 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

วันที่ 4-5 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

วันที่ 3 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

เดือนมกราคม

การประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ..2559.-.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมสวดมนต์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่  1/2563

กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม 2563 อำเภอนครไทย

ประชุมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐและรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วมของสำนักงาน ป.ป.ช.

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข “ทุกวันศุกร์ ชวนมาสวดให้สุข...ใจ”

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียนจ่าการบุญน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง"

ประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ 2563 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

สัมมนา “การส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

สถิติจังหวัดพิษณุโลก ทำโรตีแจก เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

พิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2563

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก

สถิติจังหวัดพิษณุโลก สวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านผู้บริหารทั้ง  4 ท่าน

สถิติจังหวัดพิษณุโลก ทำโรตีเพื่อแจกจ่ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

Login Form

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้448
เมื่อวาน424
อาทิตย์นี้872
เดือนนี้448
ทั้งหมด63130

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์