ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผอ.กลุ่มวิชาการถิติและวางแผนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบ Video Conference (16.00น.)

ผอ.กลุ่มวิชาการถิติและวางแผนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบ Video Conference (17.00น.)

สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติงานในการตอบข้อซักถามแก่ประชาชนของศูนย์ Covid-19 พิษณุโลก

สถิติจังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2,000 ถุง จากบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563

สถิติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม "พิษณุโลกรวมพลังหมู่บ้านปลอดโควิด-19"

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติงานในการตอบข้อซักถามแก่ประชาชนของศูนย์ Covid-19 พิษณุโลก

นายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ในการปรึกษาการดำเนินการจัดทำโครงการ "ถอดบทเรียน COVID-19"

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแบบสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2563 กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางกระทุ่ม

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกปฏิบัติงานในการตอบข้อซักถามแก่ประชาชนของศูนย์ Covid-19 พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านฯ  แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวังทอง

ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ  ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านฯ  แก่กำนัน อำเภอพรหมพิราม

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังจัดทำหน้ากากอนามัย (Mask)” เพื่อรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดทำไปแล้วทั้งสิ้น 4,346 ชิ้น

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2563 (เข้าร่วมการประชุมฯ  ผ่านระบบ Zoom)

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมบริการประชาชนในการบริการช่วยลงทะเบียนและขออุทธรณ์ตามมาตรการ ขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ประชุมการสำรวจโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) ผ่านระบบ Video Conference

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานในการตอบข้อซักถามแก่ประชาชนของศูนย์ Covid-19 พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองประชาชนของศูนย์ Covid-19 พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563

วันที่ 16, 17, 23, 25 และ 26 มีนาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังจัดทำหน้ากากอนามัย (Mask)” เพื่อรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563

การประชุมเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสำคัญเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประชุม "การประชุมประธาน อสม.อำเภอต่างๆ" เพื่อสรรหา "พนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล"โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังจัดทำหน้ากากอนามัย (Mask)” เพื่อรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐในการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity and Transparency Assessment)

กิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก

ประสาน/ หารือร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ในการจัดหาพนักงานแจงนับ (อสม.)

ประชุมกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านเพื่อชี้แจงสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ อำเภอบางระกำ

ประชุมการประชุมกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านเพื่อชี้แจงสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ อำเภอวังทอง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประชุมกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2563  อำเภอเนินมะปราง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครื่องมือและมาตรการในการจัดสรรน้ำผ่านกระบวนการเกมกระดาน"

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ อำเภอบางกระทุ่ม

ประชุมวางแผนเพื่อตอบโต้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมการประชุมกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงสร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์การจัดทำ สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ อำเภอวัดโบสถ์

นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดวัดเกาะแก้ว” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 อำเภอวังทอง

วันที่ 13 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

ประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ของจังหวัดครั้งที่ 1/2563

สถิติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

วันที่ 7 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

วันที่ 6-9 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

วันที่ 4-5 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

วันที่ 3 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

การประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ..2559.-.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมสวดมนต์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่  1/2563

กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม 2563 อำเภอนครไทย

ประชุมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐและรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วมของสำนักงาน ป.ป.ช.

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข “ทุกวันศุกร์ ชวนมาสวดให้สุข...ใจ”

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียนจ่าการบุญน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง"

ประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ 2563 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

สัมมนา “การส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

สถิติจังหวัดพิษณุโลก ทำโรตีแจก เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

พิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2563

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก

สถิติจังหวัดพิษณุโลก สวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านผู้บริหารทั้ง  4 ท่าน

สถิติจังหวัดพิษณุโลก ทำโรตีเพื่อแจกจ่ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563