ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563

นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ประชุมการประเมินผลการควบคุมภายในของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดวัดเกาะแก้ว” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 อำเภอวังทอง

วันที่ 13 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

ประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ของจังหวัดครั้งที่ 1/2563

สถิติจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

วันที่ 7 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

วันที่ 6-9 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

วันที่ 4-5 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

วันที่ 3 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

การประชุมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ..2559.-.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมสวดมนต์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่  1/2563

กิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม 2563 อำเภอนครไทย

ประชุมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐและรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วมของสำนักงาน ป.ป.ช.

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สร้างสุข “ทุกวันศุกร์ ชวนมาสวดให้สุข...ใจ”

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียนจ่าการบุญน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง"

ประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ 2563 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

สัมมนา “การส่งเสริมความร่วมมือ และสื่อสารข้อมูลตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ”

สถิติจังหวัดพิษณุโลก ทำโรตีแจก เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

พิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2563

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก

สถิติจังหวัดพิษณุโลก สวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านผู้บริหารทั้ง  4 ท่าน

สถิติจังหวัดพิษณุโลก ทำโรตีเพื่อแจกจ่ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2563