OIT สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - โครงสร้าง )

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O2 - ข้อมูลผู้บริหาร)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O3 - อำนาจหน้าที่)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O4 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O5 - ข้อมูลการติดต่อ )

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O6 - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง)

การประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O8 - Q&A)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O9 - Social Network)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O10 - แผนดำเนินงานประจำปี)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี)

การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน)

การให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O17 - E-Service)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O19 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  (O22 - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O28 - รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร)

แผนป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  (O43 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน)