ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

- ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ
- 4 ชุดข้อมูลกลาง
- ชุดข้อมูลตามแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (ข้อมูลพื้นฐานและชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์)
- ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
- ชุดข้อมูลการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่ (SDGs ระดับพื้นที่)