logo
name province
Banner Header

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
9 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ "เน็ตประชารัฐ" เขียนโดย admin 10
7 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ " เน็ตประชารัฐชุมชน " เขียนโดย admin 18
2 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานตามโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 17
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 61 งวดที่ 4 เขียนโดย admin 39
1 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 45
29 มกราคม 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานการแถลงข่าว โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind ) เขียนโดย admin 32
24 มกราคม 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดการอบรม "กิจกรรมสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 32
17 มกราคม 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอ เขียนโดย admin 28
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 60 งวดที่ 3 เขียนโดย admin 53
27 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 42
25 ธันวาคม 2560 ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ) เขียนโดย admin 38
22 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 44
21 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกนำทีม IT ร่วมประชุมเตรียมสรุป การนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ เขียนโดย admin 29
20 ธันวาคม 2560 ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561” เขียนโดย admin 20
16 ธันวาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 20
15 และ 23 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เขียนโดย admin 22
9 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เขียนโดย admin 20
7 ธันวาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนกิจกรรมการออกร้าน “กาชาดพาโชค” เขียนโดย admin 18
5 ธันวาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เขียนโดย admin 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ระดมเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 2561 เขียนโดย admin 91
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 38
28 พย 60 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 43
27 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และพิธีมอบวุฒิบัตรฯ เขียนโดย admin 34
24-25 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมฯ ,ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป และตอบข้อซักถาม การดำเนินงานการดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เขียนโดย admin 34
24 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรม " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เขียนโดย admin 36
21 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชน เขียนโดย admin 33
13 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 31
10 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกร่วมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขียนโดย admin 25
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 เขียนโดย admin 98
26 ตุลาคม 2560เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด และจิตอาสาฯด้านถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 69
26 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด และจิตอาสาฯดูแลความสะอาด บริเวณ จุดพักคอยที่ ๑ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 62
19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา เขียนโดย admin 63
18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก มอบวัตถุดิบประกอบอาหารในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เขียนโดย admin 69
18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเตรียมการดำเนินงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชน เขียนโดย admin 37
10 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีบวงสรวง การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เขียนโดย admin 43
10 ตุลาคม 2560 พันธมิตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดี กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เขียนโดย admin 117
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 64
25 กันยายน 2560 เข้าร่วมงาน MICS5 (การนำเสนอผลการสำรวจโครงการ) จังหวัดตาก และเดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่ พร้อมร่วมรับนโยบาย ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 59
15 กันยายน 2560 ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 51
21 กันยายน 2560 อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัสดุฯ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 52
13 กันยายน 2560 เข้าร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เขียนโดย admin 71
เข้าร่วมอบรมสัมมนา "การดำเนินการผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน จังหวัดพิษณุโลก " เขียนโดย admin 53
12 กันยายน 2560 ร่วมกิจกรรมรณณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนKick - Off การสวมหมวกนิรภัย 100% เขียนโดย admin 44
6-8 กันยายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อรับภารกิจ (ระดับสถิติจังหวัด) เขียนโดย admin 36
ชุดข้อมูลกลาง เขียนโดย admin 163
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 60 เขียนโดย admin 56
เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เขียนโดย admin 50
ผู้ตรวจราชการกรม เขียนโดย admin 48
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 49
ชุดข้อมูลสถิติทางการ ผลิตภัณฑ์ "ดาวอินคาท่าตาล " เขียนโดย admin 45
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 38
"ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน" ณ ม.ราชมงคลล้านนา เขียนโดย admin 40
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ติดตามโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (จุดที่ 2) เขียนโดย admin 41
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ ติดตามโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เขียนโดย admin 52
มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับญาติ พนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ที่ประสพอุบัติเหตุ . เขียนโดย admin 43
ประกาศรับสมัครประกวดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฯ เขียนโดย admin 75
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 61
ร่วมสังเกตการณ์ ส่งคืน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านมะตูม เขียนโดย admin 45
ประชุมชี้แจงงาน โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ อำเภอนครไทยและอำเภอพรหมพิราม เขียนโดย admin 59
ประชุมชี้แจงงาน โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ อำเภอชาติตระการและอำเภอวัดโบสถ์ เขียนโดย admin 51
ประชุมชี้แจงงาน โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ อำเภอเนินมะปรางและอำเภอบางกระทุ่ม เขียนโดย admin 51
ประชุมชี้แจงงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เขียนโดย admin 36
เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 31
เข้าร่วมงาน Show Case : Digital Economy For Tourism ในพื้นที่ 5จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร เขียนโดย admin 37
เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "การค้าด้วยระบบ E-Commerce ดีอย่างไร " ในงาน "Indochina Expo 2017" เขียนโดย admin 36
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 60 เขียนโดย admin 60
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 110
สถิติจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะศึกษาดูงานข้อมูลเรื่องข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เขียนโดย admin 78
กิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชน โครงการบริหารจัดการข้อมูลระดับชุมชน (ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน) จังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 67
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ การคัดเลือกตัวชี้วัด ด้วยกระบวนการ Analytic Hierarchy Process : AHP เขียนโดย admin 64
เปิดการอบรมหลักสูตร "ความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy" เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 55
9 มิถุนายน 2560 สถิติจังหวัดเข้าร่วมอภิปราย "แผนยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงหลัก ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0" เขียนโดย admin 46
ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคมตรวจติดตามความก้าวหน้าและเสนอแนะการบริหารจัดการโครงการ สอ.๖๐ เขียนโดย admin 50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เขียนโดย admin 208
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 68
จุดติดตั้ง wifi ฟรี เขียนโดย admin 200
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 211
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 62
ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล เขียนโดย admin 46
เข้าการร่วมประชุมแนวทางการเผยแพร่ เขียนโดย admin 41
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บรรยายสรุปภาพรวมโครงการบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เขียนโดย admin 44
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร่วมตรวจติดตามฯโครงการบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เขียนโดย admin 41
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เขียนโดย admin 42
มาดีพิษณุโลก เขียนโดย admin 45
ติดตามรับฟัง ข้อมูลข่าวสาร การทำ สอ.60 ในรายการ " มาดี มาทำสำมะโนอุตสาหกรรม" เขียนโดย admin 71
26 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เขียนโดย admin 55
4 เมษายน 2560 เข้าร่วมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2560 เขียนโดย admin 55
24 เมษายน 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เขียนโดย admin 57
25 เม.ย.60 ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 47
19 เมษายน 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข เขียนโดย admin 51
11 เมษายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เขียนโดย admin 52
6 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เขียนโดย admin 47
อบรมโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) เขียนโดย admin 69
อบรมสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เขียนโดย admin 56
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 20 มีค 2560 เขียนโดย admin 71
เจ้าหน้าที่กระทรวง DE ดูงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 17 มีค 60 เขียนโดย admin 82
เจ้าหน้าที่กระทรวง DE ดูงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 16 มีค 60 เขียนโดย admin 81
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย admin 168
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 106
ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 145

Login Form

รายงาน สศส 2558

รายงานสมุดสถิติ ปี2559

นำเสนอ สอ.60

ชุดข้อมูลกลาง

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้34
เมื่อวาน64
อาทิตย์นี้34
เดือนนี้936
ทั้งหมด31595

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 46 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QR CODE เข้าสู่เว็บไซต์