logo
name province
Banner Header

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
99999 เขียนโดย admin 10
ทดสอบ เขียนโดย admin 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ระดมเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 2561 เขียนโดย admin 46
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 10
28 พย 60 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 11
27 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และพิธีมอบวุฒิบัตรฯ เขียนโดย admin 10
24-25 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมฯ ,ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป และตอบข้อซักถาม การดำเนินงานการดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เขียนโดย admin 9
24 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรม " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เขียนโดย admin 11
21 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชน เขียนโดย admin 8
13 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 9
10 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกร่วมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขียนโดย admin 2
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 เขียนโดย admin 52
26 ตุลาคม 2560เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด และจิตอาสาฯด้านถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 32
26 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด และจิตอาสาฯดูแลความสะอาด บริเวณ จุดพักคอยที่ ๑ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 26
19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา เขียนโดย admin 28
18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก มอบวัตถุดิบประกอบอาหารในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เขียนโดย admin 30
18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเตรียมการดำเนินงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชน เขียนโดย admin 15
10 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีบวงสรวง การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เขียนโดย admin 19
10 ตุลาคม 2560 พันธมิตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดี กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เขียนโดย admin 28
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 39
25 กันยายน 2560 เข้าร่วมงาน MICS5 (การนำเสนอผลการสำรวจโครงการ) จังหวัดตาก และเดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่ พร้อมร่วมรับนโยบาย ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 27
15 กันยายน 2560 ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 25
21 กันยายน 2560 อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัสดุฯ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 28
13 กันยายน 2560 เข้าร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เขียนโดย admin 37
เข้าร่วมอบรมสัมมนา "การดำเนินการผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน จังหวัดพิษณุโลก " เขียนโดย admin 22
12 กันยายน 2560 ร่วมกิจกรรมรณณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนKick - Off การสวมหมวกนิรภัย 100% เขียนโดย admin 15
6-8 กันยายน 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมเพื่อรับภารกิจ (ระดับสถิติจังหวัด) เขียนโดย admin 13
ชุดข้อมูลกลาง เขียนโดย admin 99
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 60 เขียนโดย admin 32
เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เขียนโดย admin 25
ผู้ตรวจราชการกรม เขียนโดย admin 22
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 26
ชุดข้อมูลสถิติทางการ ผลิตภัณฑ์ "ดาวอินคาท่าตาล " เขียนโดย admin 19
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 18
"ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน" ณ ม.ราชมงคลล้านนา เขียนโดย admin 20
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ติดตามโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (จุดที่ 2) เขียนโดย admin 19
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ ติดตามโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เขียนโดย admin 26
มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับญาติ พนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ที่ประสพอุบัติเหตุ . เขียนโดย admin 24
ประกาศรับสมัครประกวดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนฯ เขียนโดย admin 54
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย admin 39
ร่วมสังเกตการณ์ ส่งคืน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านมะตูม เขียนโดย admin 25
ประชุมชี้แจงงาน โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ อำเภอนครไทยและอำเภอพรหมพิราม เขียนโดย admin 38
ประชุมชี้แจงงาน โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ อำเภอชาติตระการและอำเภอวัดโบสถ์ เขียนโดย admin 31
ประชุมชี้แจงงาน โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ อำเภอเนินมะปรางและอำเภอบางกระทุ่ม เขียนโดย admin 29
ประชุมชี้แจงงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เขียนโดย admin 14
เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 14
เข้าร่วมงาน Show Case : Digital Economy For Tourism ในพื้นที่ 5จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร เขียนโดย admin 17
เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "การค้าด้วยระบบ E-Commerce ดีอย่างไร " ในงาน "Indochina Expo 2017" เขียนโดย admin 14
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 60 เขียนโดย admin 40
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 90
สถิติจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะศึกษาดูงานข้อมูลเรื่องข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เขียนโดย admin 54
กิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชน โครงการบริหารจัดการข้อมูลระดับชุมชน (ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน) จังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 39
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ การคัดเลือกตัวชี้วัด ด้วยกระบวนการ Analytic Hierarchy Process : AHP เขียนโดย admin 31
เปิดการอบรมหลักสูตร "ความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy" เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เขียนโดย admin 30
9 มิถุนายน 2560 สถิติจังหวัดเข้าร่วมอภิปราย "แผนยุทธศาสตร์ 5 กระทรวงหลัก ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0" เขียนโดย admin 27
ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคมตรวจติดตามความก้าวหน้าและเสนอแนะการบริหารจัดการโครงการ สอ.๖๐ เขียนโดย admin 31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เขียนโดย admin 163
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 47
จุดติดตั้ง wifi ฟรี เขียนโดย admin 137
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 191
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 46
ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล เขียนโดย admin 29
เข้าการร่วมประชุมแนวทางการเผยแพร่ เขียนโดย admin 27
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บรรยายสรุปภาพรวมโครงการบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เขียนโดย admin 23
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร่วมตรวจติดตามฯโครงการบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน เขียนโดย admin 23
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า เขียนโดย admin 24
มาดีพิษณุโลก เขียนโดย admin 28
ติดตามรับฟัง ข้อมูลข่าวสาร การทำ สอ.60 ในรายการ " มาดี มาทำสำมะโนอุตสาหกรรม" เขียนโดย admin 49
26 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เขียนโดย admin 38
4 เมษายน 2560 เข้าร่วมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2560 เขียนโดย admin 37
24 เมษายน 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เขียนโดย admin 38
25 เม.ย.60 ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 29
19 เมษายน 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข เขียนโดย admin 31
11 เมษายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เขียนโดย admin 34
6 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เขียนโดย admin 28
อบรมโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม (แจงนับ) เขียนโดย admin 49
อบรมสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) เขียนโดย admin 36
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 20 มีค 2560 เขียนโดย admin 49
เจ้าหน้าที่กระทรวง DE ดูงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 17 มีค 60 เขียนโดย admin 60
เจ้าหน้าที่กระทรวง DE ดูงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 16 มีค 60 เขียนโดย admin 61
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย admin 114
ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 72
ชุดข้อมูลกลาง ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 87
ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย admin 69
17 กพ 60 เขียนโดย admin 56
15 กพ. 60 ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ่มให้ประชาชน เขียนโดย admin 37
23 กพ.60 ลงพื้นที่ ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม เขียนโดย admin 35
23 กพ.60 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง เขียนโดย admin 39
22 กพ 60 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม เขียนโดย admin 30
21 กพ.60 ลงพื้นที่ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย เขียนโดย admin 38
20 กพ.60 ลงพื้นที่ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ เขียนโดย admin 36
14 กพ 60 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ เขียนโดย admin 33
9 กพ.60 ลงพื้นที่ ต.จอมทอง อ.เมือง เขียนโดย admin 41
8 กพ. 60 ลงพื้นที่ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง เขียนโดย admin 37
25 มค 60 ออก "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" เขียนโดย admin 23
23-24 มค 60 เข้าร่วมสัมมนา "สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสินค้าแห่งชาติ" เขียนโดย admin 28
7 – 18 มกราคม 2560 งานกาชาด 60 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 41
1 มกราคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกออกเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำจุด ตรวจ /บริการประชาชน เขียนโดย admin 27
การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริการหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 2560 เขียนโดย admin 41
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประชุมศึกษาดูงาน เขียนโดย admin 51

Login Form

รายงาน สศส 2558

รายงานสมุดสถิติ ปี2559

นำเสนอ สอ.60

ชุดข้อมูลกลาง

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้3
เมื่อวาน58
อาทิตย์นี้102
เดือนนี้590
ทั้งหมด27837

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QR CODE เข้าสู่เว็บไซต์