logo
name province
Banner Header

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนงวดที่ 12 เขียนโดย admin 33
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมต้อนรับ แสดงความยินดีกับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 16
๒๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมประชุมฯ สถิติจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานสถิติแห่งชาติส่วนกลางหาดใหญ่ สงขลา... เขียนโดย admin 15
๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมตรวจราชการ กับท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ทางระบบ Video Conference ... เขียนโดย admin 10
ทีมงาน Stat Pit lok 2018 กับผลงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 5
๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ “สมุดบันทึกความดี “ เขียนโดย admin 8
๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ส่งท่านรองปลัดกระทรวง DE เขียนโดย admin 5
๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 8
๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 7
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมงาน The 4th ASEAN Smart Grid Congress( ASGC4) เขียนโดย admin 4
๖ กันยายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานโครงการต่างๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 6
๕ กันยายน ๒๕๖๑ เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ "การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 4
๓ กันยายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานโครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 6
๔ กันยายน ๒๕๖๑ เยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชน ที่จะพัฒนา เป็นชุมชน Smart City เขียนโดย admin 6
1 ก.ย.61 ร่วมงาน “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City ระบบขนส่ง เขียนโดย admin 1
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City เขียนโดย admin 4
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านป่า เขียนโดย admin 3
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน “ เขียนโดย admin 40
ลงพื้นที่ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง ตรวจติดตาม โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เขียนโดย admin 29
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประชุม มอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ “สถิติอำเภอ” ในการสร้างเครือข่าย และงานประสานอำนวยการต่างๆ ในระดับพื้นที่… เขียนโดย admin 43
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ณ ทรัพย์ไพวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เขียนโดย admin 23
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ ตำบลบ้านป่า เขียนโดย admin 24
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับมอบหมายจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ เขียนโดย admin 9
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมงานเปิดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขา ภาคเหนือตอนล่าง ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร… เขียนโดย admin 15
๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต้อนรับ ทีมงาน เน็ตอาสา ร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และเน็ตประชารัฐ ในอนาคต ฝากไปหลายเรื่อง รวมถึง แนวทางการทำ “พ่อค้าคนกลางดิจิทัล”... ที่จะช่วยพี่น้องผู้ประกอบการในพื้นที่ห่างไกล อีกช่องทางหนึ่ง... เขียนโดย admin 13
๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับมอบหมาย ให้เป็นประธานในพิธีปิดฯและมอบวุฒิบัตร ฯ ให้กับผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ โรงแรม เรือนแพ รอยัล ปาร์ค เขียนโดย admin 13
๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานเปิด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชน และยกระดับ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ครั้งที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน โดยมีผู้บริหารศูนย์ฯ และผู้ดูแลศูนย์ ฯ จากภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่ เขียนโดย admin 9
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ ต. ป่าแดง ต. ท่าสะแก อ.ชาติตระการ ติดตามตรวจงาน โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสร้างการรับรู้ การใช้ประโยชน์ โครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 16
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ ต. บ้านแยง อ.นครไทย ติดตามตรวจงาน โครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสร้างการรับรู้ การใช้ประโยชน์ เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 15
บทวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนพัฒนาสถิติ เขียนโดย admin 30
รายงานงบทดลองรายเดือนงวดที่ 10 เขียนโดย admin 16
ประชุมติดตามความก้าวหน้า”เน็ตประชารัฐ” เขียนโดย admin 21
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 14
จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 26
เชิญชวนชาว สสช.ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศิล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา เขียนโดย admin 31
รายงานงบทดลองรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 42
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับอำเภอ ครั้งที่๒/๒๕๖๑ เขียนโดย admin 33
ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนมิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 23
การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน กรอ. จังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 49
พิธีเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาค เขียนโดย admin 41
ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 37
ติดตามการย้ายจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ และสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 37
แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ เขียนโดย admin 24
รายงานงบทดลองรายเดือนประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 69
๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 55
ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 49
DD ทีมพิษณุโลก ร่วมมือกันหาแนวทางขับเคลื่อน โครงการต่างๆของกระทรวง DE เขียนโดย admin 39
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 61 งวดที่ 6 เขียนโดย admin 63
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ลงพื้นที่พบปะประชาชน เขียนโดย admin 64
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 53
ลงพื้นที่ หมู่ ๘ บ้านท่ากระดุนต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เขียนโดย admin 64
14 มีนาคม 2561 วางแผนขับเคลื่อน Smart City เขียนโดย admin 82
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 61 งวดที่ 5 เขียนโดย admin 102
23 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกให้บริการประชาชน ตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” เขียนโดย admin 116
21 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลกร่วมสังเกตุการณ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick Off) เขียนโดย admin 111
20 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ "เน็ตประชารัฐ" อำเภอนครไทย เขียนโดย admin 104
14 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ "เน็ตประชารัฐ" อำเภอบางกระทุ่ม เขียนโดย admin 84
9 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ "เน็ตประชารัฐ" อำเภอเมืองและอำเภอพรหมพิราม เขียนโดย admin 94
7 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดอบรมการสร้างรับรู้และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ " เน็ตประชารัฐชุมชน " อำเภอเนินมะปราง เขียนโดย admin 100
2 กุมภาพันธ์ 2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานตามโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 127
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 61 งวดที่ 4 เขียนโดย admin 106
1 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 122
29 มกราคม 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานการแถลงข่าว โครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind ) เขียนโดย admin 94
24 มกราคม 2561 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดการอบรม "กิจกรรมสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน" จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 90
17 มกราคม 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอ เขียนโดย admin 109
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 60 งวดที่ 3 เขียนโดย admin 113
27 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 114
25 ธันวาคม 2560 ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ) เขียนโดย admin 110
22 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 123
21 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกนำทีม IT ร่วมประชุมเตรียมสรุป การนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ เขียนโดย admin 80
20 ธันวาคม 2560 ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561” เขียนโดย admin 90
16 ธันวาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 75
15 และ 23 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เขียนโดย admin 73
9 ธันวาคม 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เขียนโดย admin 73
7 ธันวาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนกิจกรรมการออกร้าน “กาชาดพาโชค” เขียนโดย admin 70
5 ธันวาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เขียนโดย admin 77
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ระดมเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 2561 เขียนโดย admin 223
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 98
28 พย 60 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย admin 112
27 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และพิธีมอบวุฒิบัตรฯ เขียนโดย admin 109
24-25 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมฯ ,ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป และตอบข้อซักถาม การดำเนินงานการดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เขียนโดย admin 97
24 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรม " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เขียนโดย admin 98
21 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมคืนข้อมูลให้ชุมชน เขียนโดย admin 97
13 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 104
10 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวัดพิษณุโลกร่วมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขียนโดย admin 108
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 เขียนโดย admin 190
26 ตุลาคม 2560เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด และจิตอาสาฯด้านถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 136
26 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด และจิตอาสาฯดูแลความสะอาด บริเวณ จุดพักคอยที่ ๑ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 156
19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา เขียนโดย admin 160
18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก มอบวัตถุดิบประกอบอาหารในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เขียนโดย admin 161
18 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเตรียมการดำเนินงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชน เขียนโดย admin 99
10 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีบวงสรวง การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เขียนโดย admin 101
10 ตุลาคม 2560 พันธมิตรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดี กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เขียนโดย admin 280
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย admin 125
25 กันยายน 2560 เข้าร่วมงาน MICS5 (การนำเสนอผลการสำรวจโครงการ) จังหวัดตาก และเดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่ พร้อมร่วมรับนโยบาย ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย เขียนโดย admin 144
15 กันยายน 2560 ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องใน วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 116
21 กันยายน 2560 อบรมความรู้เกี่ยวกับการพัสดุฯ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 117
13 กันยายน 2560 เข้าร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " เขียนโดย admin 138
เข้าร่วมอบรมสัมมนา "การดำเนินการผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน จังหวัดพิษณุโลก " เขียนโดย admin 134
12 กันยายน 2560 ร่วมกิจกรรมรณณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนKick - Off การสวมหมวกนิรภัย 100% เขียนโดย admin 107

Login Form

รายงาน สศส 2558

รายงานสมุดสถิติ ปี2559

นำเสนอ สอ.60

ชุดข้อมูลกลาง

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้4
เมื่อวาน19
อาทิตย์นี้4
เดือนนี้511
ทั้งหมด38502

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QR CODE เข้าสู่เว็บไซต์